За какво не се изисква съгласие от съседите

Добавено: Вторник, 19 Февруари 2013г
НЕ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ОТ СЪСЕДИТЕ - СОБСТВЕНИЦИ НА ЕТАЖНАТА 

СОБСТВЕНОСТ, при преустройства на собствени обекти, помещения или части от тях, когато:

1. Не се променя предназначението им;

2. Не се отнемат общи помещения и площи или части от тях и не се променя 

предназначението им;

3. Не се изменят съществено общите части на сградата;

4. Свързват се вътрешни инсталации с общи мрежи, преминаващи през или

до делителната стена или през обслужващи помещения по една вертикална ос;

5. Прекарва се нова инсталация през обща част, която не засяга помещения на 

отделни собственици;

6. Променя се предназначението на обекти, разположени в нежилищни сгради;

7. Преустройват се помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в 

заварена жилищна сграда, в случай че не се допуска наднормено шумово и друго 

замърсяване;

8. Възстановява се жилищното предназначение на вече преустроени самостоятелни 

помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна 

сграда.

ЗА КАКВО СЕ ИЗИСКВА СЪГЛАСИЕ ОТ СЪСЕДИТЕ?

1. В собствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов строеж, надстрояване

или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор в

нотариална форма с останалите собственици;

Надстрояване или пристрояване на сграда - етажна собственост се разрешава въз основа на 

договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на 

урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална 

заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.

2. Когато се променя предназначението на собствени обекти, се изисква решение на общото 

събрание на собствениците, взето по установения ред и изрично писмено съгласие на 

всички собственици - непосредствени съседи на обекта, а когато се завземат общи части -

съгласието на всички собственици, изразено с нотариална заверка на подписите;

3. Когато с проекта за преустройство се предвижда присъединяване на обща част в сграда -

етажна собственост, към самостоятелен обект в етажната собственост или създаване на 

самостоятелен обект от обща част на сграда - етажна собственост, се сключва договор за 

прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната 

собственост. Въз основа на одобрения проект и на договора се издава разрешение за строеж.

4. Когато се прави изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови 

инсталации в съсобствени сгради - етажна собственост, то се извършва с изричното писмено 

съгласие на всички съсобственици, съответно собственици в етажна собственост.

5. Инсталация за централно отопление или газоснабдяване в съсобствена сграда или сграда -

етажна собственост се прокарва с изричното писмено съгласие на не по-малко от 2/3 от 

всички собственици.

6. В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и 

промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в 

кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, 

свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите се намират на първия или на 

полуподземния етаж, преустройството им е съобразено със санитарно-хигиенните, 

противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено 

нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени 

съседи на обектите. По изключение може да се допусне разполагане на посочените обекти и 

на други етажи само въз основа на решение на общото събрание на собственици на 

жилища, взето по установения ред и с изричното писмено нотариално заверено съгласие 

на всички съсобственици на жилища - непосредствени съседи на обекта.

7. Съществуващо жилищно помещение или самостоятелно жилище на първия етаж на жилищна 

сграда може да се преустрои с промяна на предназначението му за магазин или за други 

обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите 

технически изисквания и ако се осигури самостоятелен вход извън входа и общите 

помещения на жилищните етажи. В тези случаи се изисква решение на общото събрание на 

собствениците, взето по установения ред и изричното писмено нотариално заверено 

съгласие на всички съсобственици на жилища - непосредствени съседи на обекта.

8. При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато 

преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово 

и друго замърсяване е необходимо и изричното писмено нотариално заверено съгласие на 

всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседните поземлени 

имоти.11

9. При изграждане на огради към съседните урегулирани поземлени имоти те трябва да се 

разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м., тя се 

допуска въз основа на изричното писмено съгласие на собствениците на засегнатите 

имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сградата в съседния 

урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на 

оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.

10. Временните строежи се разрешават само еднократно в един поземлен имот въз основа на 

виза за проектиране с указан начин на застрояване, издадена от главния архитект на 

общината и строителни книжа, издадени по общия ред. В случаите на изграждане на 

временен строеж в допустимите норми по ЗУТ може да се допусне намаляване на 

нормативно установените разстояния до имотните граници със съгласието на 

заинтересуваните лица, изразено в заявление до кмета на общината с нотариално 

заверени подписи.

11. Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само 

със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор 

за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.

12. Свързано ниско застрояване се допуска при съгласие на собствениците на съседните 

урегулирани поземлени имоти в които се установява свързаното застрояване.

13. В чужди поземлени имоти разрешение за построяване на временни обекти се издава въз 

основа на изричното писмено съгласие от собственика на поземления имот или с писмен 

договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

14. В чужди поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на рекламни, информационни 

и монументално-декоративни елементи се издава въз основа на изричното писмено 

съгласие от собственика на поземления имот или на сградата или въз основа на писмен 

договор за наем на заетата от съоръженията площ.

15. Върху сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на рекламни, информационни 

и монументално-декоративни елементи се издава въз основа на изричното писмено 

съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици 

на заетата от съоръжението площ.

Коментари

Още статии